Google+ Badge

luni, 12 decembrie 2011

MODEL DE CONTESTATIE

Publicam urmatorul model de contestatie a deciziilor revizuite (ce vor aparea in viitorul apropiat),  preluat de la Filiala SCMD Timisoara. Se poate copia, adapta si modifica cu datele personale ale fiecaruia.


MODEL DE CONTESTAŢIE FORUMULATĂ ÎMPOTRIVA
DECIZIEI DE REVIZUIRE

(în situaţia erorilor de identificare a veniturilor realizate şi perioadelor lipsă)
1.Casa Sectorială de Pensii din M.Ap.N. – Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-
9, Sectorul 6, cod poştal 061416
2. Casa Sectorială de Pensii din M.A.I.-Bucureşti, str. George Georgescu nr.
3, Sectorul 4, Cod poştal 040133
3. Casa Sectorială de Pensii din S:R:I- U.M. 0472 Bucureşti sau str. Amzei nr.
4 sectorul 1
  

         CĂTRE
COMISIA DE CONTESTAŢII DE PE LÂNGĂ .........
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul (grad, r., rtg.) nume, prenume cu iniţiala tatălui, domiciliat în ………………..
identificat cu act de identitate Seria … Nr. …….. şi CNP ……………. ofiţer,
subofiţer, maistru militar, de inf., art., etc. promoţia ……… trecut în rezervă la
data ……….. cu drept de pensie de serviciu în baza Deciziei nr. …………. din
………… şi cu dosar de pensie nr. ………………… din …………….. în temeiul
dispoziţiilor art. 149 al. 1 şi 2 şi art. 150 al. 1, 3 i 4 din Legea nr. 263 din 16
decembrie 2010 şi a art. 22 din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 1/2011, (aprobată
prin Legea 165/2011) formulez prezenta
CONTESTAŢIE
Împotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. …………. din ……… eliberată de
Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. prin care solicit:
1. Anularea Deciziei de revizuire menţionată pe care o consider netemeinică şi
nelegală având un cuantum incorect stabilit.
2. Revizuirea pensiei cu stabilirea corectă a datelor cu privire la veniturile
realizate de subsemnatul conform metodologiei prevăzute în O.U.G. nr.
1/2011 şi a O.G. nr. 33/2002.
3. Restituirea sumei cu care am fost prejudiciat în valoare de ………………. lei.
Solicitarea mea se întemeiază pe următoarele
MOTIVE
A. Motive de nelegalitate
1. Încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2011.
a. Prin emiterea Ordinului nr. SMG 17/10.02.2011, se încalcă
dispoziţiile art. 8 al O.U.G. nr. 1/2011 care dispune că ordinele
sau instrucţiunile privind modalităţile tehnice de identificare,
transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc
veniturile necesare revizuirii pensiilor, se emit de ministrul
Apărării Naţionale (MAI, SRI) şi nu de şeful SMG, astfel
încălcându-se competenţa stabilită de ordonanţă.
b. Ordinul SMG scurtează nejustificat şi dramatic termenul de
identificare şi transmitere a datelor necesare revizuirii de către
instituţiile abilitate, stabilind data de 15.03.2011.
Ori potrivit dispoziţiilor art. 1 al. 3 din ordonanţă acest termen este
fixat pentru data de 31.10.2011.
Această măsură nelegală este de natură să împiedice procesul
de identificare, stabilire corectă şi transmitere a datelor de către
instituţiile competente cu consecinţa diminuării cuantumului
pensiei mele, instituţiile abilitate neavând timpul necesar pentru a
căuta toate datele.
c. În acelaşi timp ordinul nu stabileşte şi modalităţile tehnice de
identificare a datelor cu privire la veniturile realizate aşa cum cere ordonanţa ci stabileşte numai modalităţile de transmitere, cine şi
până la ce dată.
Această stare de fapt a condus la erori, privind perioadele de activitate,
şi cuantumuri de venituri lunare greşite.
2. Încălcarea dispoziţiilor O.G. 33/2002 aprobată prin legea 223/2002
privind eliberarea certificatelor şi adeverinţelor.
Anexa la decizia de revizuire nr. ………………. din ………….. a Casei
Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. (MAI, SRI) în care sunt specificate veniturile
realizate reprezintă în fapt o adeverinţă a cuantumurilor lunare realizate. În
această situaţie, conform dispoziţiilor O.G. nr. 33/2002 Anexa trebuia să
menţioneze documentele din care au fost extrase datele ce le cuprinde, ce
reprezintă sumele respective, iar pentru perioadele pentru care nu au putut fi
identificate veniturile trebuia să se facă precizarea lipsei documentelor
necesare.
Nefăcându-se aceste menţiuni necesare şi legale Anexa nu îndeplineşte
condiţiile de legalitate şi nu prezintă garanţia că reflectă realitatea, personal
neputând verifica autenticitatea lor.
Consider că această stare de fapt a condus la erori în revizuirea pensiei
mele ce au determinat diminuarea cuantumului ei.
B. Motive de netemeinicie
Decizia de revizuire nr. …………… din ………………… a fost întocmită
eronat, în grabă, cu perioade de activitate lipsă şi cuantumuri lunare greşite
astfel:
a. Perioade de activitate lipsă:
-
-
-
-
b. Cuantumuri lunare greşite:
-
-
-
-
c. Anexa la decizie este eronat întocmită fiind în discordanţă cu veniturile
stabilite în adeverinţa nr. …………… din …………… emisă de CMZ
……………..
d. Şi alte motive constatate.

Pentru probaţiunea susţinerilor mele depun următoarele documente:
- copia Deciziei de revizuire nr. ……………….. din …………….
- copia Deciziei de pensionare emisă în temeiul Legii nr. 164/2001.
- copia Deciziei de recalculare nr. ………. din ………………
- copia Adeverinţei nr. ………………. din …………………… emisă de CMZ
……………..
- alte documente necesare probării afirmaţiilor din cerere dacă se dispune de ele.
În situația în care solicitarea mea nu va fi soluţionată pozitiv şi în termenele
prevăzute de lege mă voi adresa instanţelor competente.

Data                                                                                       Semnătura
GHIDUL DE ACŢIUNE

Deoarece în perioada următore ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în
ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc
contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:

1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de
perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au
fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc,
veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la
Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);

2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie
şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii. Pe fiecare copie veţi
scrie „Conform cu originalul” şi veţi semna;

3) După 45 zile de la data depunerii contestaţiei, dacă nu aţi primit răspuns
la aceasta, vă veţi prezenta la locul organizat de sindicat pentru
colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);

4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile),
vă veţi prezenta imediat la locul organizat de sindicat pentru colectarea
documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).
ATENŢIE !
La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie, în tabelul
cu datele dumneavoastră şi semnături (4 exemplare), va exista o rubrică în
care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată
în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în
funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie
(decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi
acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a
deciziei de pensionare revizuită

5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45
zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor
în instanţă, în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite, conform
OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt
necesare şi obligatorii câte 4(patru) exemplare ale următoarelor
documente:
a1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o,
conform OG/1 şiLegea 165/2011);
a2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001- cea
care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);
a3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia
s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe
economie);
a4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001), un cupon
de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de
pensie revizuită (dacă s-a primit).ATENŢIE ! Fiecare în 4 exemplare;
a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI,
SRI);
a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea
expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a
contestaţiei);
a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;
a8) Copie după actul de identitate al petentului.
B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile
de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4) vă veţi prezenta imediat la locul
de colectare cu documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte
4(patru) exemplare ale următoarelor documente:
b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);
b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia
comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea la domiciliu.
Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie sau dosare plic, pe
care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa
de pensii sectorială de care aparţine. Ca şi până acum, pe fiecare coală a
copiilor se va scrie formula conform cu originalul şi se semnează.

IMPORTANT !!!
- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA
PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE
FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;
- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI
NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI DEPUS LA SCMD DOCUMENTELE
INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ
ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;
- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE
CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMD
DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ
DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.
ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi
să se scurgă !
Aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt
rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile
avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi. Acelaşi lucru rugăm să se
întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile
înaintate.